Author: woaadmin

Home / woaadmin
«Հայ կին»․ Կնոջ դիրքը Արդի արուեստական  կեանքին մէջ
Campaign

«Հայ կին»․ Կնոջ դիրքը Արդի արուեստական կեանքին մէջ

Մէծ փոփոխութիւններ տեղի ունեցած են վերջին քանի մը տարիներու միջոցին աշխարհի աշխատութեան կնոջական մասնակցութեան մասին․ կիներ ամենուրեք և մեծ թիւով կը մտնեն արուստի կեանքի մէջ և ազդած են շատ կերպերով աշխատանքի հարցերու վրայ․ այս փոփոխութիւնները դեռ կը շարունակեն եւ այնքան արագութեամբ որ մենք կը հաւնինք շուտով այն կէտին, երբ այլեւս գործի թեկնածուէ մը պիտի չհարցուի...

Beijing+25 Regional Review Meeting
Post

Beijing+25 Regional Review Meeting

Nearly 25 years ago, more than 30000 feminists met at the 4th World Conference on Women, to set the political agenda for the future. 25 years after Beijing, during 3 days governments, international institutions & CSOs came together, all around the globe for stocktaking & forward-looking strategies. CSOs & governments discussed challenges against & future...

Post

Shushi Center

Since February 2007, a branch of the Women’s Resource Centre NGO has been functioning in Shushi, Nagorno-karabagh. As in the Armenian branches, the Karabakh branch provides trainings directed at protecting women’s rights and empowering women living on the conflict zone. One of the key missions of the Centre is peace building activities. The following trainings...

Post

Тrainings & workshops

The following events are organised in the frameworks of the club: Public events Cross boarder regional dialogue on peace and conflict Feminist oral stories UN 1325 National Platform UN 1325 civil society report on nagorno-karabagh Research and publications Thematic trainings Literary evenings Film screenings

Sexual and Reproductive Health and Rights
Post

Sexual and Reproductive Health and Rights

Women’s sexual and reproductive health and rights are an integral part of the human rights agenda; it is vital for the state to regulate the access of these rights to all groups of women through its policies. These rights are one of the most important decision-making mechanisms for a woman’s body, life and health. It...

Women’s Rights Advocacy
Post

Women’s Rights Advocacy

The Women’s Resource Center, WRC hereafter, advocates at the following levels: • On the national level our advocation includes but is not limited to:• Ensuring gender equality; combating gender-based violence;  protecting human rights defenders;  addressing gender and reproductive  rights legislation, public policy issues, and implementing social change measures;• Monitoring state policies, regulations, operation of institutions...