Author: woaadmin

Home / woaadmin
Post

Volunteering

The WRC emphasizes the role of volunteers in its activities. Both local and international volunteers can volunteer with us. Why and how to volunteer at WRC? By volunteering at the WRC, you will have the opportunity to participate in the center’s programs, to contribute to the feminist movement in Armenia, and to address women’s issues....

Post

Safe space

Counseling The WRC is open to different groups of women and girls in its safe space. Our specialists listen to each woman, assess the needs, provide them necessary information, as well as, if necessary, direct them to relevant organizations and professionals. Library The Library of the WRC is one of the first feminist libraries in...

Post

Girls are talking

The two-month program “Girls talk” is intended for 13 to 18-year-old girls. The goal of the program is to empower teenage girls, to create a safe space for communication and self-development. During the meetings, the participants have the opportunity to share their knowledge, discuss the role of young girls in society, talk about their problems,...

Post

Girls talk

The two-month program “Girls talk” is intended for 13 to 18-year-old girls. The goal of the program is to empower teenage girls, to create a safe space for communication and self-development. During the meetings, the participants have the opportunity to share their knowledge, discuss the role of young girls in society, talk about their problems,...

Statement on the Azerbaijani offensive against Artsakh
Post

Statement on the Azerbaijani offensive against Artsakh

On September 27, 2020, the dictatorial regime of Azerbaijan launched a large-scale attack along the entire line of contact of Artsakh (Nagorno Karabakh) using heavy artillery, tanks, aircraft and missiles. Towns and villages in Artsakh are being bombed, including the capital city of Stepanakert, as well as the border of Armenia in the direction of...

Arousyag campaign has been ended
Post

Arousyag campaign has been ended

Following the COVID-19 pandemic, Pink human rights and Women’s Resource Center non-governmental organizations launched an online campaign called Arusyag to help raise money for women and LGBT people who have found themselves in difficult and desperate situations. The campaign ended on August 15th, 2020.  We thank all those who have donated, spread information about the...

«Հայ կին»․ Կնոջ դիրքը Արդի արուեստական  կեանքին մէջ
Campaign

«Հայ կին»․ Կնոջ դիրքը Արդի արուեստական կեանքին մէջ

Մէծ փոփոխութիւններ տեղի ունեցած են վերջին քանի մը տարիներու միջոցին աշխարհի աշխատութեան կնոջական մասնակցութեան մասին․ կիներ ամենուրեք և մեծ թիւով կը մտնեն արուստի կեանքի մէջ և ազդած են շատ կերպերով աշխատանքի հարցերու վրայ․ այս փոփոխութիւնները դեռ կը շարունակեն եւ այնքան արագութեամբ որ մենք կը հաւնինք շուտով այն կէտին, երբ այլեւս գործի թեկնածուէ մը պիտի չհարցուի...