Author: woaadmin

Home / woaadmin
“The fight hidden in plain sight. Sexual and reproductive health and rights in Central and Eastern Europe and Central Asia”
Post

“The fight hidden in plain sight. Sexual and reproductive health and rights in Central and Eastern Europe and Central Asia”

We are happy to share with you the report on “The fight hidden in plain sight. Sexual and reproductive health and rights in Central and Eastern Europe and Central Asia” which was prepared by the ASTRA Network. WRCA has contributed to the part on Armenian situation regarding SRHR. Protection and promotion of SRHR is a basic...

«Հայ կին»․ Կնոջ դիրքը Արդի արուեստական  կեանքին մէջ
Campaign

«Հայ կին»․ Կնոջ դիրքը Արդի արուեստական կեանքին մէջ

Մէծ փոփոխութիւններ տեղի ունեցած են վերջին քանի մը տարիներու միջոցին աշխարհի աշխատութեան կնոջական մասնակցութեան մասին․ կիներ ամենուրեք և մեծ թիւով կը մտնեն արուստի կեանքի մէջ և ազդած են շատ կերպերով աշխատանքի հարցերու վրայ․ այս փոփոխութիւնները դեռ կը շարունակեն եւ այնքան արագութեամբ որ մենք կը հաւնինք շուտով այն կէտին, երբ այլեւս գործի թեկնածուէ մը պիտի չհարցուի...

Beijing+25 Regional Review Meeting
Post

Beijing+25 Regional Review Meeting

Nearly 25 years ago, more than 30000 feminists met at the 4th World Conference on Women, to set the political agenda for the future. 25 years after Beijing, during 3 days governments, international institutions & CSOs came together, all around the globe for stocktaking & forward-looking strategies. CSOs & governments discussed challenges against & future...

January 29, 2020January 29, 2020by
Post

Shushi Center

Since February 2007, a branch of the Women’s Resource Centre NGO has been functioning in Shushi, Nagorno-karabagh. As in the Armenian branches, the Karabakh branch provides trainings directed at protecting women’s rights and empowering women living on the conflict zone. One of the key missions of the Centre is peace building activities. The following trainings...

Post

Тrainings & workshops

The following events are organised in the frameworks of the club: Public events Cross boarder regional dialogue on peace and conflict Feminist oral stories UN 1325 National Platform UN 1325 civil society report on nagorno-karabagh Research and publications Thematic trainings Literary evenings Film screenings

Women, peace and security
Post

Women, peace and security

The Women peace and security Program raises the level of society’s awareness on the terrible impact of armed conflict on women and girls, and the important role of women in peace-building processes. Cross-border dialogue Тrainings & workshops Feminist oral history UNSCR 1325 platform Shushi Center  

Sexual and Reproductive Health and Rights
Post

Sexual and Reproductive Health and Rights

One of the main priority areas of Women’s Resource Center is women’s rights and empowerment. In this area the following projects and programs are implemented: – Safe space : that includes a welcoming area and a referral service for all women and girls visiting the center – Services: Library, languages and computer classes, art and...